Domov » Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Názov projektu:  Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Operačný program:  Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Prioritná os (číslo a názov):   4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita prioritnej osi 4.1:  Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké  príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1:  Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

ITMS: 312041A136

Kód/číslo oznámenia: NP PVSSKIKÚ/01-2016

Dátum zverejnenia oznámenia:  31.12.2015

Dátum uzavretia oznámenia: až do odvolania

Schválil: Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ  Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) je prijímateľom NFP v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ“ a/alebo „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, obslužné činnosti (ak je relevantné), ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

2. FINANCOVANIE NÁRODNÉHO PROJEKTU

Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorý je schválený na realizáciu NP PVSSKIKÚ, je 20  915 000 €:

z toho:

 • 18 580 886,00 € pre menej rozvinutý región
 •  2 334 114,00 € eur pre viac rozvinutý región.

NFP pre menej rozvinutý región pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 15 % a z ESF vo výške 85 %  a pre viac rozvinutý región pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 50 % a z ESF vo výške 50 %.

3.  OPRÁVNENÍ POSKYTOVATELIA O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

V rámci tohto Oznámenia sa do NP PVSSKIKÚ môžu zapojiť:

 1. Poskytovatelia, ktorí majú v zmysle § 62 až § 66 zákona o sociálnych službách zaregistrovanú jednu z nasledovných sociálnych služieb na ambulantnú formu:
   •  Komunitné centrum (§ 24d);

  alebo

   • Nízkoprahové denné centrum (§ 24 b);

  alebo

  • Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28);
 2. Poskytovatelia, ktorí majú jednu z nasledovných právnych subjektivít:
  • obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
  • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou;
  • právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom;
  • neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
  • cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k);
  • občianske združenia (zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov);
 3.  Poskytovatelia, ktorí neprevádzkujú KC/NDC/NSSDR v lokalitách vybraných 150 obcí, definovaných v predloženom zozname Ministerstva vnútra Slovenskej republiky /viď. príloha č. 4 tohto Oznámenia/.

4. OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA NÁRODNÉHO PROJEKTU

4.1. Oprávnená cieľová skupina v zmysle NP PVSSKIKÚ

 • priama podpora:
  • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb;
 • nepriama podpora:
  • maloleté osoby (deti);
  • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET;
  • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny;
  • nízkopríjmové domácnosti;
  • osoby so zdravotným postihnutím;
  • marginalizované skupiny, vrátane Rómov;
  • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením;
  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby;
  • znevýhodnený uchádzači o zamestnanie;
  • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu;
  • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou;

4.2. Oprávnená cieľová skupina KC/NDC/NSSDR v zmysle zákona o sociálnych službách

Komunitné centrum – § 24 d zákona o sociálnych službách;

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. h):

 • Fyzické osoby (ďalej len „FO“) v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Nízko-prahové denné centrum – § 24 b zákona o sociálnych službách;

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. a), b) a h):

 • FO a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.
 • FO a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.
 • FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Nízko-prahová sociálna služba pre deti a rodinu – § 28 zákona o sociálnych službách;

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. b):

 • FO a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

5. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE NÁRODNÉHO PROJEKTU

Oprávneným územím realizácie NP PVSSKIKÚ je celé územie Slovenskej republiky, v rámci NUTS III ide o nasledovné samosprávne kraje:

 • Bratislavský samosprávny kraj; 
 • Trnavský samosprávny kraj; 
 • Trenčiansky samosprávny kraj; 
 • Nitriansky samosprávny kraj; 
 • Banskobystrický samosprávny kraj; 
 • Žilinský samosprávny kraj; 
 • Prešovský samosprávny kraj; 
 • Košický samosprávny kraj; 

6. HLAVNÁ AKTIVITA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity: Rozvoj a podpora činnosti site sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni skladajúcej sa z nasledovných podaktivít:

 1. Vytvorenie riadiaceho výboru NP PVSSKIKÚ a skupiny expertov, činnosť riadiaceho výboru, prípravné práce.
 2. Podpora činnosti poskytovateľov sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni;
 3.  Metodické usmerňovanie a riadenie SSKIKÚ, tvorba a aktualizácia Štandardov a metodík KC/NDC/NSSDR;
 4. Vzdelávanie zamestnancov poskytujúcich SSKIKÚ a odborných zamestnancov Poskytovateľa;
 5. Monitoring a evaluácia dosiahnutých výsledkov;
 6. Zhodnotenie a prezentácia výsledkov;

6.1 Limity v rámci projektu

V rámci NP PVSSKIKÚ môže byť podporených 123 Poskytovateľov v nasledovnom zastúpení:

 • 11 Poskytovateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji;
 • 112 Poskytovateľov v:
  • Trnavskom samosprávnom kraji; 
  • Trenčianskom samosprávnom kraji; 
  • Nitrianskom samosprávnom kraji; 
  • Banskobystrickom samosprávnom kraji; 
  • Žilinskom samosprávnom kraji; 
  • Prešovskom samosprávnom kraji; 
  • Košickom samosprávnom kraji; 

Za účelom geografického rozšírenia podpory činností Poskytovateľov boli stanovené nasledovné limity zapojenia Poskytovateľov do NP PVSSKIKÚ:

1. V obci / meste / mestskej časti môže byť podporený len 1 Poskytovateľ:

 • KC;

alebo

 • NDC

alebo

 • NSSDR.

 2. V opodstatnených prípadoch môže byť podporených aj viac Poskytovateľov do max. počtu 3 poskytovateľov.

Za opodstatnené prípady sa považujú iba obce, mestá, alebo mestské časti, ktoré:

 

 • majú najmenej 5 000 obyvateľov (vrátane) /tento údaj vychádza zo Štatistického úradu Slovenskej republiky /, a ktoré:
  • majú počet marginalizovaných rómskych komunít v počte nad 500 osôb (vrátane); /tento údaj vychádza z Prílohy k Atlasu rómskych komunít na Slovensku a
  • patria do okresov s počtom poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke so spoločne posudzovanými osobami nad 8 000 (vrátane) ; /tento údaj vychádza zo štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny . Hodnota je stanovená ako priemer prvého polroku 2015/.

V opodstatnených prípadoch ďalej platí , že Poskytovateľ môže mať podporenú z NP PVSSKIKÚ iba jednu sociálnu službu – KC/NDC/NSSDR v lokalite. Napríklad: Obec „XY“ sa zapojí do NP PVSSKIKÚ a získa podporu na sociálnu službu – KC v lokalite obci „XY“, avšak ďalej už nemôže získať podporu na sociálnu službu – NDC alebo sociálnu službu – NSSDR v lokalite obci „XY“. Podporu na sociálnu službu – NDC alebo NSSDR v lokalite obci „XY“ môže získať ďalší/iný Poskytovateľ týchto sociálnych služieb.

7. FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

IA MPSVR SR poskytuje Poskytovateľovi zapojenému do NP PVSSKIKÚ sumu finančných prostriedkov na výkon KC/NDC/NSSDR (ďalej len „transfer za výkon KC/NDC/NSSDR“), ktorý je vopred stanovený, a ktorá je násobkom počtu Odborný garant KC/ NDC/ NSSDR, Odborný pracovník KC/ NDC/ NSSDR , Pracovník KC/ NDC/ NSSDR a príslušnej jednotkovej ceny, podľa tzv. štandardnej stupnice jednotkových nákladov.

Za výkon KC/NDC/NSSDR zamestnancami, podporovanými projektom sa považuje činnosť zamestnanca v súlade s pracovnou zmluvou uzatvorenou na ustanovený týždenný pracovný čas a s pracovnou náplňou zamestnanca , ak zamestnanec odpracoval najmenej 15 pracovných dní mesačne, pričom čerpanie riadnej dovolenky a čas, v ktorom sa zamestnanec zúčastňuje školenia alebo iného výkonu práce, na podnet alebo so súhlasom IA MPSVR SR, sa považuje za výkon činnosti zamestnanca.

Za oprávnený výkon KC/NDC/NSSDR sa pre účely tohto projektu považujú činnosti v zmysle Príručky a jej príloh.

Celková výška oprávnených nákladov sa v prípade procesne orientovanej stupnice jednotkových nákladov rovná súčinu:

a) mernej jednotky času (kalendárny mesiac),

b) počtu jednotiek (zamestnanci),

c) jednotkového nákladu na výkon činnosti zamestnanca (jednotková cena).

Merná jednotka času (kalendárny mesiac) : pre výpočet výšky oprávnených nákladov bol za časovú jednotku stanovený jeden kalendárny mesiac výkonu KC/ NDC/ NSSDR.

Zamestnanci, podporovaní projektom, sú fyzické osoby v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas – 37,5 hod., 40 hod., alebo 42,5 hod., pracujúce na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce s Poskytovateľom, po nadobudnutí platnosti a účinnosti „Zmluvy o spolupráci“ medzi Poskytovateľom a IA MPSVR SR. Pracovný čas môže byť rozvrhnutý aj nerovnomerne.

Pracovné miesto : pre výpočet výšky oprávnených nákladov sa za pracovné miesto považuje pracovné miesto zamestnanca so zodpovedajúcou náplňou práce a minimálnymi kvalifikačnými požiadavkami, špecifikovanými v prílohe č. 4a a 4b Príručky pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ.

Jednotková cena na činnosť zamestnanca : pre výpočet výšky oprávnených nákladov sa za jednotkový náklad na výkon činnosti zamestnanca považuje jednotková cena za výkon KC/NDC/NSSDR zamestnancom v kalendárnom mesiaci.

Jednotková cena bude prepočítaný každoročne k 1. januáru príslušného roka na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku.

Tab. č. 1: Odborný garant KC/ NDC/ NSSDR za mesiac

Rok

Celková cena práce/ mesiac

2016

1040,70 €

 

Tab. č. 2: Odborný pracovník KC/ NDC/ NSSDR za mesiac

Rok

Celková cena práce

2016

905,23 €

Tab. č. 3: Pracovník KC/ NDC/ NSSDR za mesiac

Rok

Celková cena práce

2016

698,62 €

Pri stanovení celkového transferu za výkon KC/NDC/NSSDR boli vzaté do úvahy okrem celkovej ceny práce aj predpokladané náklady na úhradu ostatných nákladov, spojených s výkonom KC/NDC/NSSDR. Tieto vychádzajú z reálnej potreby zamestnancov definovanej na základe Národného projektu Komunitné centrá, realizovanom v programovom období 2007 – 2013. Ostatné náklady sú definované nasledovne:

a) stravné

b) cestovné

c) kancelárske potreby

d) administratíva

Výška ostatných nákladov bola určená na základe vykonanej analýzy trhových cien a prieskumu potrieb.

Tab. 4 Ostatné nevyhnutné náklady na zamestnancov vykonávajúcich KC/NDC/NSSDR za mesiac

Druh nákladov

zamestnanec

(mesačne)

Stravné

37,54 €

Cestovné podľa osobitných predpisov

2,83 €

Kancelárske potreby

9,30 €

Administratíva

25,50 €

Spolu

75,17 €

Z vyššie uvedených údajov sa transfer za výkon KC/NDC/NSSDR stanovuje ako súčet celkovej ceny práce zamestnanca a ostatných nákladov.

Tab. 5 Výpočet transferu

Jednotková cena r. 2016

Odborný garant KC/ NDC/ NSSDR

(mesačne)

Odborný pracovník KC/ NDC / NSSDR

(mesačne)

Pracovník KC/ NDC / NSSDR

(mesačne)

Celková cena práce

1040,70 €

905,23 €

698,62 €

Ostatné náklady

75,17 €

75,17 €

75,17 €

Jednotková cena

1 115,87 €

980,40 €

773,79 €

Oprávnené mesačné náklady zapojeného subjektu na zamestnancov (odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR a pracovník KC/NDC/NSSDR) sú násobkom jednotkovej ceny na pracovné miesto a počtu pracovných miest zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom výkon KC/NDC/NSSDR musí byť poskytovaný v požadovanom rozsahu fondu pracovného času, pripadajúceho na daný kalendárny mesiac.

Zhrnutie: Poskytovateľ uhrádza IA MPSVR SR transfer za výkon KC/NDC/NSSDR (okrem prípadov, kedy neboli naplnené čiastkové výsledky, tak, ako sú uvedené v tomto Oznámení a v Zmluve o spolupráci). Poskytovateľ je však povinný uzatvoriť pracovnú zmluvu/upraviť pracovnoprávny vzťah s odborným garantom KC/NDC/NSSDR, odborným pracovníkom KC/NDC/NSSDR a pracovníkom KC/NDC/NSSDR tak, aby dohodnutá celková cena práce nebola nižšia, ako stanovená výška celkovej ceny práce v danom roku. Celková cena práce odborného garanta KC/NDC/NSSDR za rok 2016 je 1040,70 EUR; v prípade odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR je CCP 905,23 EUR a v prípade pracovníka KC/NDC/NSSDR je CCP 698,62 € a bude pravidelne každý rok zvyšovaná o index stanovený štandardnou stupnicou jednotkových výdavkov.

Podmienky preplácania transferov za výkon KC/NDC/NSSDR sú ďalej špecifikované v Zmluve, konkrétne v Článku 4 a 7.

Ďalšie finančné prostriedky, ktoré budú Poskytovateľovi uhrádzané v súvislosti s výkonom zamestnancov sú určené na pokrytie nákladov pre prácu s cieľovou skupinou Poskytovateľa. Postup pri stanovení jednotkovej ceny na pokrytie nákladov pre prácu s cieľovou skupinou (ďalej aj „transferu na prácu s cieľovou skupinou“) je nasledovný:

Pri výpočte jednotkovej ceny na pokrytie nákladov pre prácu s cieľovou skupinou (transferu na prácu s cieľovou skupinou) v programovom období 2007-2013 sa vychádzalo z prieskumu na vzorke 26 KC zapojených do NP KC. Z prieskumu vyplynulo, že KC poskytuje služby a organizuje aktivity priemerne mesačne pre 125 účastníkov aktivít (individuálnych aj skupinových) a vynakladá na ne približne 75 € mesačne. Uvedené náklady zahŕňajú rôzne náklady, ako napr. hračky, vzdelávacie pomôcky, hygienické potreby, športové potreby, knihy, materiál na tvorivé aktivity, občerstvenie, internetové a telefónne poplatky a pod. Uvedené náklady zapojeného subjektu priamo súvisia s poskytovaním služieb zapojeného subjektu zamestnancami podporovanými národným projektom. Pri predpokladanom príspevku v sume 0,50 €/ 1 osobu, ktorej zamestnanci zapojeného subjektu/ poskytovateľa sociálnych služieb poskytujú sociálnu službu KC/ NDC/ NSSDR, vychádza príspevok vo výške 62,50 € mesačne (125, x 0,50 €). Transfer na prácu s cieľovou skupinou tvorí len časť skutočných nákladov Poskytovateľa na poskytovanie sociálnych služieb a predpokladá sa, že samotný Poskytovateľ služieb KC/NDC/NSSDR taktiež finančne prispieva na uvedené aktivity.

Podmienky preplácania transferu na prácu s cieľovou skupinou sú ďalej špecifikované v Zmluve, konkrétne v Článku 4 a 7.

Zhrnutie: Poskytovateľ dostáva od IA MPSVR SR transfer na prácu s cieľovou skupinou vo výške jednotkovej ceny 62,50 € mesačne (okrem prípadov, kedy neboli naplnené čiastkové výsledky, tak, ako sú uvedené v tomto Oznámení a v Zmluve o spolupráci).

8. POČET PODPORENÝCH PRACOVNYCH POZÍCIÍ V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

V rámci NP PVSSKIKÚ sa budú u Poskytovateľov podporovať nasledovné pracovné pozície:

Tabuľka č. 1: Počet zamestnancov Poskytovateľa

Počet zamestnancov Poskytovateľa

Odborný garant KC/NDC/NSSDR

(OGKC/OGNDC/ OGNSSDR)

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

(OPKC/OPNDC/OPNSSDR)

Pracovník KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR

(PKC/alebo PDC/ alebo PNSSDR) 

3

1

1

1

(Zdroj: Vlastné spracovanie)

Poskytovateľ je povinný na obsadenie vyššie uvedený pracovných pozícií postupovať podľa poradia, ktoré ustanovuje čl. 5 Zmluvy, a to jedným z nasledovných dvoch spôsobov:

a) v prípade, ak nevytvára nové pracovné miesto, predloží IA MPSVR SR návrh na zaradenie zamestnancov:

 

 • v prípade Poskytovateľa KC – s ktorými mal uzatvorený pracovný pomer v rámci Národného projektu Komunitné centrá a, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle prílohy č. 4 Príručky;
 • v prípade Poskytovateľa NDC/ NSSDR – s ktorými mal uzatvorený pracovný pomer pred podaním Žiadosti a, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle prílohy č. 4 Príručky.

 

b) v prípade, ak vytvára nové pracovné miesto/-a, vyhlási výberové konanie na obsadenie nového/-ých pracovnej/-ých pozície/-í (postup uvedený v prílohe č. 4 Príručky, kapitola 4, bod 4.2).

Po obsadení pracovných pozícií je Poskytovateľ povinný zabezpečiť výkon KC/NDC/NSSDR v zmysle Zmluvy, Príručky a jej príloh.

9. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT V RÁMCI PROJEKTU

Časový rámec podpory výkonu Poskytovateľa je od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise Zmluvy o spolupráci s IA MPSVR SR do 30. júna 2019.

10. POSTUP ZAPOJENIA SA POSKYTOVATEĽA DO PROJEKTU

Poskytovatelia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v kapitole 3., sa môžu zapojiť do NP PVSSSKIKÚ vyplnením a zaslaním jednotného formulára – „Žiadosť o zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ.“ (ďalej aj „Žiadosť “), pričom postupuje nasledovne:

1. Žiadosť Poskytovateľ spracuje elektronicky – formulár Žiadosti vyplní na nasledovnom webovom odkaze IA MPSVR SR: www.ia.gov.sk (Sekcia Národného projekty -> NP PVSSKIKÚ -> Dokumenty NP PVSSKIKÚ);

Poskytovateľ si pritom prostredníctvom jednej Žiadosti môže požiadať o podporu iba jednej sociálnej služby a to – KC alebo NDC alebo NSSDR.

2. Žiadosť vyplní úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne;

3. Po vyplnení Žiadosti, zabezpečí jej elektronické odoslanie /klikne na ikonku odoslať – v prípade akýchkoľvek problémov okamžite kontaktuje zástupcov IA MPSVR SR na telefónnom čísle, uvedenom v bode 12 tohto Oznámenia/ a následne Žiadosť vytlačí (v dvoch vyhotoveniach – jeden exemplár je pre Poskytovateľa, ktorý si uchová vo svojej agende a druhý je pre IA MPSVR SR);

4. Vytlačenú Žiadosť podpísanú štatutárnym orgánom spolu s jej povinnými prílohami doručí na IA MPSVR SR (verzia elektronicky odoslanej Žiadosti a fyzicky doručenej Žiadosti v tlačenej forme musí obsahovať identické údaje); pritom platí, že v prípade podávania a posudzovania Žiadosti o podporenie KC/NDC/NSSR je rozhodujúce časové hľadisko, t. j. poradie doručených6 kompletných Žiadostí na IA MPSVR SR.

5. Poskytovateľ spolu so Žiadosťou je povinný doručiť nasledovné povinné prílohy:

1. Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb pre príslušný jeden druh sociálnej služby – KC/NDC/NSSDR – originál alebo úradne overená kópia;

Upozornenie:

 

 • poskytovanie ambulantnej formy KC/NDC/NSSDR je pre NP PVSSKIKÚ povinné;

 

2. Zriaďovaciu listinu Poskytovateľa /v prípade mimovládnych organizácií/ originál alebo úradne overená kópia;

3. Potvrdenia:

a) Potvrdenie, nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie – originál alebo úradne overená kópia;

b) Potvrdenie, nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie – originál alebo úradne overená kópia;

c) Potvrdenie, príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) – originál alebo úradne overená kópia;

d) Potvrdenie, nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce splnenie daňových povinností – originál alebo úradne overená kópia;

V prípade mimovládnych organizácií aj:

e) Potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii – nie staršie ako 3 mesiace – originál alebo úradne overená kópia;

4. Zmluva/doklad o:

a) Pripojení na internet – originál alebo úradne overená kópia;

b) Telefonickom pripojení – originál alebo úradne overená kópia;

5. Otváracie hodiny KC/NDC/NSSDR – doklad: fotodokumentácia podpísaná štatutárnym orgánom Poskytovateľa KC/NDC/NSSDR;

6. Zmluva o účte v banke , na ktorý bude IA MPSVR SR poukazovať finančný transfer – originál alebo úradne overená kópia;

7. Plán činnosti KC/NDC/NSSDR – podpísaný štatutárnym orgánom Poskytovateľa KC/NDC/NSSDR;

8. V prípade mimovládných organizácií je potrebné predložiť: Súhlasné stanovisko obce/mesta pre účely Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

IA MPSVR SR obratom skontroluje či doručená Žiadosť obsahuje všetky jej prílohy;

a) v prípade, že Žiadosť nie je kompletná – IA MPSVR SR obratom prostredníctvom e-mailu vyzve Poskytovateľa na doplnenie chýbajúcich príloh, Poskytovateľ je povinný doručiť na IA MPSVR SR do 10 dní od doručenia e-mailu chýbajúce prílohy ; V prípade ak tak neurobí, má sa zato, že Poskytovateľ nesplnil podmienky Oznámenia, z uvedeného dôvodu bude vylúčený z procesu zapojenia sa do NP PVSSKIKÚ.

b) v prípade, že Žiadosť bude kompletná, nastáva proces posudzovania a výberu Žiadosti.

Poskytovateľ doručí13 kompletnú Žiadosť na IA MPSVR SR, IA MPSVR SR až po tomto kroku začne proces posudzovania a výberu Žiadosti. Vypracovanie Zmluvy o spolupráci bude podmienené:

1. Doručením kompletnej Žiadosti v najskoršom termíne;

2. Posúdením Žiadosti bez zistení nezrovnalostí;

3. Schválením Žiadosti Riadiacim výborom („RV NP PVSSKIKÚ“);

11. HODNOTENIE A VÝBER PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ

11.1. Posudzovanie a výber predložených Žiadostí bude vychádzať z:

– Formálnej kontroly zaslanej Žiadosti a jej príloh;

· posúdenie relevantnosti, najmä vecnej, formálnej a obsahovej správnosti a úplnosti údajov v Žiadosti a v jej prílohách, splnenie limitov v rámci projektu /viď. bod 6.1./; 

11.2 Výber predložených Žiadostí bude vychádzať z:

– Odborného schvaľovania zaslanej žiadosti RV NP PVSSKIKÚ.

V prípade schválenia podanej Žiadosti Poskytovateľa na zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ, IA MPSVR SR vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý doručí Poskytovateľovi.

Žiadateľ po podpise Zmluvy o spolupráci jeho štatutárnym orgánom zašle Zmluvu o spolupráci späť na IA MPSVR SR. Poverený zamestnanec IA MPSVR SR zabezpečí zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP PVSSKIKÚ

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP PVSSKIKÚ, resp. s podmienkami zapojenia sa žiadateľov do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: npkiku@ia.gov.sk

telefón: 02 / 2043 1510

Korešpondenčná adresa :

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

www.ia.gov.sk

10. Prílohy a informácie k prílohám

Príloha č. 1: Žiadosť o zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ – elektronický formulár

Príloha č. 2: Vzor Zmluvy o spolupráci  

Príloha č. 3: Príručka pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ

Príloha č. 4: Zoznam Poskytovateľov prevádzkujúcich KC/NDC/NSSDR v lokalitách vybraných 150 obcí