Domov » Aktuality » Nezaradené » Informácia o pripravovanom Oznámení na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Informácia o pripravovanom Oznámení na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Publikované utorok, 27 augusta 2019

Informácia je určená pre poskytovateľov sociálnych služieb KC/NDC/NSSDR (ďalej aj subjekt), ktorí boli zapojení do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len NP PVSSKIKÚ) a majú záujem zapojiť sa do pripravovaného národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len NP BOKKÚ).

 

1. Základné informácie

 

a) Pre koho je informácia určená

Pre poskytovateľov sociálnych služieb KC/NDC/NSSDR, ktorí boli zapojení do NP PVSSKIKÚ a mali vo výkone k 31.08.2019 minimálne 1 zamestnanca KC/NDC/NSSDR podporeného z NP PVSSKIKÚ (t.j. predpokladá sa im refundovať náklady za zamestnancov KC/NDC/NSSDR najskôr od septembra 2019, pred podpisom Zmluvy o spolupráci) [1].

 

b) Hlavné časové rámce – kedy bude zverejnené Oznámenie.

Oznámenie o možnosti zapojiť sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“) plánuje IA MPSVR SR zverejniť v druhej polovici septembra 2019 (ďalej len „Oznámenie“).

 

c) Ako to bude fungovať – možné uhradenie výdavkov za splnenia stanovených podmienok. Definícia základných podmienok.

 1. Poskytovateľ KC/NDC/NSSDR predloží v rámci vyhláseného Oznámenia Žiadosť o zapojenie sa do NP BOKKÚ (Žiadosť) spolu s prílohami a zašle ich na IA MPSVR SR. Jednou z príloh k Žiadosti o zapojenie sa do NP BOKKÚ bude návrh na zaradenie zamestnancov, s ktorými mal uzatvorený pracovný pomer pred podaním Žiadosti a, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady resp. prax (ak je relevantné) v zmysle prílohy č. 1 tejto informácie.
 2. IA MPSVR SR posúdi Žiadosť v zmysle splnenia kritérií pre výber tretích subjektov a ďalších podmienok Oznámenia (napr. limity projektu [2] a pod.). V prípade jej schválenia zašle IA MPSVR SR poskytovateľovi návrh Zmluvy o spolupráci.
 3. Preplatenie transferov na jednotlivé miesta (za mesiac/-e spätne pred podpisom Zmluvy o spolupráci, t. j. najskôr od 09/2019)) bude IA MPSVR SR oprávnená uhradiť zapojeným subjektom po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci, v prípade ak:

a) Bol zabezpečený výkon zamestnancov KC/NDC/NSSDR za mesiace, na ktoré si nárokuje transfer spätne;

b) Poskytovateľ predložil so Žiadosťou o zapojenie sa do národného projektu Mzdovú politiku odmeňovania zamestnancov KC/NDC/NSSDR (viď. príloha č. 2 tejto informácie).

c) Zamestnanec mal uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dodatok k pracovnej zmluve v zmysle zákonníka práce v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas[3] (pracovný pomer môže začať od ktoréhokoľvek dňa v kalendárnom mesiaci);

d) Výdavky uplatňované zo strany Poskytovateľa vznikli počas oprávneného obdobia poskytnutia finančných prostriedkov;

e) Zamestnanec odpracoval denne max. 12 hodín v zmysle Zákonníka práce;

f) Zamestnanec čerpal zákonom stanovenú dovolenku;

g) Zamestnanec čerpal platené prekážky v práci, napr. vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca, sprevádzanie rodinného príslušníka a iné prekážky v zmysle Zákonníka práce;

h) Zamestnanec bol v danom kalendárnom mesiaci práce neschopný;

i) Zamestnanec ošetroval člena rodiny.

 1. Preplatenie transferov za mesiace (najskôr od 09/2019) pred podpisom Zmluvy o spolupráci budú:
  1. Po účinnosti Zmluvy o spolupráci;
  2. Úhrada finančných prostriedkov bude realizovaná od januára 2020.

 

d) Nový spôsob financovania výdavkov – reálne výdavky

IA MPSVR SR bude Poskytovateľovi po splnení podmienok Zmluvy poskytovať finančné prostriedky  na pokrytie:

 1. mzdových nákladov na zamestnancov Poskytovateľa;
 2. nákladov na ostatné výdavky pre zamestnancov KC/NDC/NSSDR a prácu s CS.

Tieto finančné prostriedky budú Poskytovateľovi poskytované prostredníctvom nasledovných transferov:

 

1. Transfer mzdových nákladov na zamestnancov KC/NDC/NSSDR predstavuje reálne vynaloženú celkovú cenu práce [4] (ďalej len „CCP“) na zamestnancov Poskytovateľa, maximálne do výšky schválenej IA MPSVR SR pre príslušný kalendárny rok.

Oprávnená výška transferu je podmienená Maximálnou výškou CCP pre daný kalendárny rok a mzdovou politikou odmeňovania zamestnancov KC/NDC/NSSDR (ďalej len „Mzdová politika“) predloženou zo strany Poskytovateľa.

V prípade, ak:

 • je CCP uvedená v predloženej Mzdovej politike nižšia ako maximálna výška CCP pre daný kalendárny rok, bude zo strany IA MPSVR SR uznaný transfer podľa Mzdovej politiky Poskytovateľa,
 • je CCP uvedená v predloženej Mzdovej politike vyššia ako maximálna výška CCP pre daný kalendárny rok, bude zo strany IA MPSVR SR uznaný transfer len vo výške stanovenej maximálnej CCP.

 2. Transfer na pokrytie ostatných výdavkov na zamestnanco KC/NDC/NSSDR a prácu s cieľovou skupinou sa stanovuje nasledovne:

 • výška transferu je stanovená mesačne z reálne vynaloženej a oprávnenej CCP za jednotlivých zamestnancov KC/NDC/NSSDR vo výške 5%.

Transfer bude zo strany IA MPSVR SR uhradený na základe výpočtu vstupnej základne (CCP) pre stanovenie výšky 5% na ostatné výdavky na základe zaslanej Žiadosti o refundáciu.

Príklad výpočtu: oprávnená CCP zamestnancov x 5/100 (napr. 5000,00 € x 5 /100 = 250,00 €/ mesiac).

 

e) Základné rámce/pravidlá/povinnosti preplácania reálnych výdavkov

Pri mesačnom reálnom vykazovaní mzdových výdavkov bude IA MPSVR SR vyžadovať od subjektu predloženie nasledovnej dokumentácie:

 1. Žiadosť o refundáciu poskytovateľa KC/NDC/NSSDR podpísanú štatutárnym orgánom alebo splnomocneným zástupcom;
 2. Verifikovanú fotokópiu Pracovnej zmluvy – predkladá sa pri prvej žiadosti o refundáciu alebo pri zmene zamestnanca;
 3. Originál alebo verifikované prihlášky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne (upozornenie: zamestnanci musia byť prihlásení do SP a ZP v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky) predkladá sa pri prvej žiadosti o refundáciu alebo pri zmene zamestnanca;
 4. Originál alebo verifikovaná fotokópia Platového výmeru, prípadne iný relevantný doklad potvrdzujúci výšku hrubej mzdy (ak nie je uvedená v Pracovnej zmluve) – predkladá sa pri prvej žiadosti o refundáciu a pri každej zmene;
 5. Originál alebo verifikovaná fotokópia Súhlasu zamestnancov KC/NDC/NSSDR s úhradou mzdy na bankový účet (ak nie je uvedené číslo bankového účtu v Pracovnej zmluve) – predkladá sa pri prvej žiadosti o refundáciu;
 6. Originál alebo verifikovanú fotokópiu Pracovného výkazu;
 7. Výplatné pásky zamestnancov KC/NDC/NSSDR;
 8. Verifikovaná fotokópia dochádzky za zamestnancov KC/NDC/NSSDR;
 9. Doklad o poukázaní mzdy na bankový účet (výpis z bankového účtu) zamestnancov alebo výdavkový pokladničný doklad;
 10. Mesačný výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne za zamestnancov KC/NDC/NSSDR;
 11. Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie  a príspevkov za zamestnancov KC/NDC/NSSDR;
 12. Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu;
 13. Doklad preukazujúci úhradu povinných odvodov do Sociálnej poisťovne, príslušných zdravotných poisťovní, daňovému úradu (výpis z bankového účtu);
 14. Doklad o zaúčtovaní mzdových výdavkov za zamestnancov KC/NDC/NSSDR za príslušný kalendárny mesiac;

 

f) Metodika výpočtu politiky odmeňovania 

V prípade osobných výdavkov zapojené subjektu je nevyhnutné, aby zapojený subjekt rešpektoval odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií (pre pracovný pomer) s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t. j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy, resp. odmeny za vykonanú prácu iba z dôvodu, že práce vykonávané na projekte sú financované z prostriedkov EŠIF (napr. rozdielne sadzby odmeňovania za práce vykonávané mimo aktivít projektu a za zhodné alebo obdobné práce vykonávané na aktivitách projektu financovaných z prostriedkov EŠIF; rozdielne hodinové sadzby u jednej osoby v prípade prác vykonávaných na viacerých projektoch v tej istej pozícii a zhodnej, resp. obdobnej činnosti. Navýšenie bude mať za následok vznik neoprávnených výdavkov v časti presahujúcej výšku rovnakej práce vykonávanej mimo projektu. Rozlišovacími znakmi pri porovnávaní, či ide o zhodnú, resp. obdobnú činnosť je posúdenie druhu práce, na ktorú bol zamestnanec prijatý do pracovného pomeru s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax, a zároveň aký výsledok práce je stanovený v prípade práce, ktorá je financovaná z prostriedkov pomoci EŠIF. Uvedené platí najmä pre osobné výdavky uplatňované zamestnancami zapojené subjektu.

 

Pre účely vyššie uvedeného je potrebné vypracovať prílohu č. 2 tejto informácie. IA MPSVR SR si vyhradzuje právo, v prípade potreby primeraného uistenia sa, vyžiadať si od zapojeného subjektu doplňujúcu dokumentáciu smerom k preukázaniu reálnej mzdovej politiky zapojeného subjektu.

 

g) Maximálne počty podporených zamestnancov

KC/NDC/NSSDR: max. 3 (odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, pracovník KC/NDC/NSSDR);

 

h) Kritériá pre výber tretích subjektov

Kritériá výberu subjektov predstavujú súbor podmienok overovaných IA MPSVR SR v procese schvaľovania Žiadosti. Kritériá výberu tretích subjektov sú uvedené v prílohe č. 3, spôsob, akým subjekt preukazuje splnenie jednotlivých kritérií, je uvedený v prílohe č. 4 tejto informácie.

i) Výška financovania a jej štruktúra

Pre pracovné pozície odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, pracovník KC/NDC/NSSDR Riadiaci orgán predpokladá stanoviť maximálny limit celkovej ceny práce pre rok 2019 nasledovne:

Názov pracovnej pozície Max. limit pre rok 2019
Odborný garant KC/ NDC/ NSSDR 1 575 €
Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR /  

1 259 €

 

Pracovník KC/NDC/NSSDR

 

1 036 €

 

Poznámka: CCP, ktorá bude preplatená zapojenému subjektu vychádza z politiky odmeňovania v zmysle bodu č. 1 e) tejto informácie.

 

 1. Kontaktné informácie pre konzultácie

V prípade otázok: t.č. +421 2 2043 1310

Pre otázky ohľadom financovania: t. č.: +421 2 2043 1415

IA MPSVR SR si vyhradzuje právo na zmenu náležitostí týkajúcich sa tejto informácie vzhľadom na zverejnené Vyzvanie zo strany MPSVR SR resp. iné podmienky týkajúce sa Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorú uzatvorí s MPSVR SR.

 

[1] Uvedená informácia neplatí pre nových poskytovateľov KC/NDC/NSSDR resp. zapojených do NP PVSSKIKÚ, ktorí plánujú mať refundované náklady až po podpise Zmluvy o spolupráci, t. j. bez spätnej refundácie.

[2] Počet podporených subjektov na lokalitu, rozdelenie na menej rozvinutý región, viac rozvinutý región a pod.

[3] Ustanovený týždenný pracovný čas je pracovný čas, ktorý sa u zamestnávateľa všeobecne uplatňuje (v tomto prípade sa tým myslí plný pracovný úväzok).

[4] Celková cena práce – stanovená mesačná hrubá mzda vrátane preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

 

PRÍLOHY:

Príloha č. 1 Kvalifikačné predpoklady a prax

Príloha č. 2 Mzdová politika

Príloha č. 3 Kritériá

Príloha č. 4 Spôsob overenia kritérií (dokumenty, ak sú relevantné, je nutné predložiť ako originál alebo overenú kópiu)