Domov » O projekte » Základné informácie

Základné informácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala dňa 01.10.2015 s prípravnou fázou realizácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ).

Prijímateľ: IA MPSVR SR

Alokácia: 20 915 000 EUR

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia: 10/2015 – 09/2019

Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom:

 • podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu).

Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.

Cieľ projektu:

Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Cieľové skupiny projektu:

Priama podpora:

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Nepriama podpora:

 • deti
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • nízkopríjmové domácnosti
 • osoby so zdravotným postihnutím
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Plánované aktivity projektu:

Hlavná aktivita:

 1. Rozvoj a podpora činnosti siete sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni:
  1.  Vytvorenie riadiaceho výboru NP PVSSKIKÚ a skupiny expertov, činnosť riadiaceho výboru, prípravné práce.
  2. Podpora činnosti poskytovateľov sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni;
  3. Metodické usmerňovanie a riadenie SSKIKÚ, tvorba a aktualizácia Štandardov a metodík KC/NDC/NSSDR;
  4. Vzdelávanie zamestnancov poskytujúcich SSKIKÚ a odborných zamestnancov Poskytovateľa;
  5. Monitoring a evaluácia dosiahnutých výsledkov;
  6. Zhodnotenie a prezentácia výsledkov;

Podporná aktivita:

 1. Publicita a informovanosť a iné aktivity

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk