Domov » Riadiaci výbor

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor (RV) NP PVSSKIKÚ je poradným orgánom GR IA MPSVR SR pre implementáciu NP PVSSKIKÚ. Úlohou RV je v súlade so schváleným NP PVSSKIKÚ najmä: dohľad nad strategickým smerovaním implementácie projektu, hodnotenie implementácie NP PVSSKIKÚ, jeho výstupov a napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu.

Riadiaci vybor – aktuálne zloženie

Ing. Zuzana Borgulová, predsedkyňa RV, generálna riaditeľka IA MPSVR SR

Ing. Zuzana Valentová, poverená zastupovaním predsedu RV, riaditeľka ONP, IA MPSVR SR

Mgr. Barbora Vávrová, členka RV, odbor sociálnych služieb, SSRP MPSVR SR

Mgr. Monika Benková, členka RV, odbor sociálnych služieb, SSRP MPSVR SR

Mgr. Adriana Ďatková, členka RV, vedúca oddelenia rozvojových projektov, ÚSVRK SR

Mgr. Marián Habovčík, člen RV, starosta obce Lenka, ZMOS

Ing. Erich Hulman, člen RV, generálny sekretár, Slovenská katolícka charita

Mgr. Pavol Jablonický, člen RV, IA MPSVR SR, projektový manažér NP TSP I

Mgr. Aneta Daňková, členka RV, projektová manažérka NP PVSSKIKÚ, IA MPSVR SR

Mgr. Barbora Brichtová, členka RV, Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., členka RV, Univerzita komenského v Bratislave /pedagogická fakulta/

Alexandra Boľoš, tajomníčka RV, asistentka projektovej manažérky NP PVSSKIKÚ, IA MPSVR SR