Domov » Aktuality » Nezaradené » Záverečná konferencia v znamení pozitívnych výsledkov

Záverečná konferencia v znamení pozitívnych výsledkov

Publikované pondelok, 27 mája 2019

 

Viac ako 230 podporených subjektov, 108 poskytovateľov sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a viac ako 88-tisíc osôb v nepriaznivej sociálnej situácii dostalo odbornú pomoc a možnosť ako žiť kvalitný a dôstojný život. Takto by sa v skratke dali opísať výsledky dvoch národných projektov, a to Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Tie síce idú už v tohtoročnom auguste do finále, ale budú pokračovať vo vynovenej podobe. Aj to zaznelo na spoločnej záverečnej konferencii oboch projektov, ktorá sa konala 30. apríla 2019 vo Zvolene.

Národné projekty Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I začala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) realizovať v závere roka 2015.  „Už je to viac ako 1 200 dní, počas ktorých sa spolu so zapojenými subjektami venujeme ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. Naším spoločným cieľom je pomôcť im k lepšiemu, kvalitnejšiemu životu a sprístupniť im existujúce spoločenské zdroje. Mnohí z ľudí, ktorí sa ocitnú v núdzi, častokrát ani netušia, kam sa môžu obrátiť, kde si požiadať o pomoc, načo majú nárok a najmä ako nájsť cestu späť k dôstojnejšiemu a plnohodnotnému životu. Aj s týmto im pomáhajú subjekty, ktoré sa zapojili do našich národných projektov orientovaných na pomoc sociálne vylúčeným skupinám,“ priblížil cieľ týchto národných projektov  generálny riaditeľ IA MPSVR SR Martin Ružička.

Stovky zapojených subjektov

Pomoc sociálne vylúčeným skupinám spočívala najmä v poskytovaní komplexných sociálnych a komunitných činností a aktivít. Ich úlohou bolo prostredníctvom komunitných centier, nízkoprahových denných centier, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny a terénnej sociálnej práce sprístupniť občanom žijúcim v zložitých sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im spolupodieľanie sa na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporiť možnosť žiť kvalitný a dôstojný život. Rovnako poskytli možnosti na podporu upevnenia a ozdravenia rodín a poskytli príležitosť pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a ostatného obyvateľstva obcí. „V rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sme k dnešnému dňu podporili 108 poskytovateľov týchto sociálnych služieb, ktorí prostredníctvom 384 pracovníkov na vysokej odbornej úrovni pomohli 39 751 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii,“ objasnil Martin Ružička.

Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov v tomto národnom projekte bolo v Banskobystrickom samosprávnom kraji (27), následne v Prešovskom samosprávnom kraji (23) a Košickom samosprávnom kraji (17). V rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach I bolo k dnešnému dňu podporených 234 subjektov, ktoré prostredníctvom 514 pracovníkov odborným prístupom pomohli až 48 812 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov bolo v Prešovskom samosprávnom kraji (75), následne v Banskobystrickom samosprávnom kraji (65) a Košickom samosprávnom kraji (40). V roku 2017 bolo zverejnené aj oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu pre organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR. Na základe pilotného overenia IA MPSVR SR podporila štyri subjekty, ktoré sa zameriavajú najmä na prácu s ľuďmi bez domova.

Záverečná konferencia v znamení pozitívnych výsledkov

Cieľom záverečnej konferencie oboch projektov na pomoc sociálne vylúčeným skupinám boli vzájomná výmena skúseností, zhrnutie činnosti končiacich sa národných projektov a projekcia ich pokračovania v budúcnosti. Celkovo bol program konferencie rozdelený do 3 diskusných blokov. V prvom zhodnotili projektoví manažéri prípravu a priebeh implementácie národných projektov. Dopadovým aspektom a zmenám, ktoré priniesla realizácia projektov vzhľadom k východiskovému stavu podporených sociálnych služieb a terénnej sociálnej práce sa venovali evaluátori projektov. „Formou dotazníkov sme v rámci evaluácie komunikovali s užívateľmi a užívateľkami služieb krízovej intervencie, zároveň bol tento prieskum podporený aj hĺbkovými rozhovormi s dospelými. Pri vypĺňaní dotazníkov im bolo vysvetlené načo sa pýtame, aby porozumeli otázke. Výsledkom je, že účastníci prieskumu oceňovali podporu v klasickom trojuholníku krízovej intervencie, a to finančný manažment, práca a bývanie,” priblížila evaluátorka Kvetoslava Repková.

Niet nad výmenu skúseností

V rámci druhého bloku vybraní zástupcovia zapojených subjektov priblížili účastníkom konferencie svoje skúsenosti. Jednou z diskutujúcich bola aj štatutárna zástupkyňa Centra sociálnych služieb Spokojnosť v Prievidzi, ktoré malo do projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni zapojených 9 zamestnancov, Monika Dessuet. Každý rok poskytli pomoc asi 800 ľuďom. Pomoc smerovala najmä deťom a mládeži. „V poslednom čase pomáhame najmä dospelým osobám, a to pri osobnom bankrote, pri exekúciách, problémoch s bývaním a so zamestnaním, ale napríklad aj intervenciami pri krízach priamo v rodinách,“ priblížila aktuálne najčastejšiu pomoc sociálne vylúčeným skupinám prostredníctvom prievidzského centra Monika Dessuet. Túto diskusiu v rámci záverečnej konferencie obohatila svojimi skúsenosťami z oblasti komunitnej práce v Čechách Ružena Dunková.

Záverečný blok bol venovaný udržateľnosti projektov a nadväzujúcim projektovým zámerom. Účastníci konferencie mohli počas jej trvania klásť svoje otázky nie len formou prihlásenia sa, ale aj cez interaktívnu aplikáciu, čím mohla byť diskusia aj otvorenejšia, nakoľko otázky mohli byť kladené anonymne. „Nie je našou ambíciou len zimplementovať projekty, ale chceme, aby mali aj zmysel a nezaniklo všetko to, čo sa počas nich vybuduje. Práve preto aj nás zaujíma ich udržateľnosť aj po skončení podpory z Európskej únie. Z tohto dôvodu v rámci iného národného projektu našej agentúry, zameraného na podporu sociálneho dialógu, pripravíme v spolupráci so štátom a partnermi, napríklad Združením miest a obcí Slovenska, analýzu, v rámci ktorej sa budú hľadať možnosti udržateľnosti služieb krízovej intervencie,“ uviedla na margo udržateľnosti Zuzana Valentová, riaditeľka Odboru národných projektov IA MPSVR SR.

 

Projekty budú pokračovať

Projekty budú pokračovať Národné projekty Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I, sa vo svojej doterajšej podobe pomaly blížia do svojho finále, no mali by pokračovať ich ďalšou etapou. „Plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu,“ priblížil plány rezortu práce minister Ján Richter. V spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje chce ministerstvo práce zabezpečiť čo najplynulejšie pokračovanie týchto úspešných projektov. Projektové zámery na oba projekty sú už schválené.

Marianna Šebová, Aneta Daňková, foto: Anna Boříková