Domov » Aktuality » Nezaradené » Oznámenia » Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci implementácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci implementácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Publikované streda, 2 januára 2019

Vážený Poskytovateľ KC/NDC/NSSDR,

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) financuje výkon vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni zamestnancov podporovaných národným projektom Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ“) v komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu (ďalej len „KC/NDC/NSSDR“)  na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len „ŠSJN“) pre NP PVSSKIKÚ. Tento dokument stanovuje výšku jednotkovej ceny za mesačný výkon KC/NDC/NSSDR a základné podmienky, na ktoré je naviazané vyplatenie príslušnej jednotkovej ceny. ŠSJN zároveň stanovuje mechanizmus každoročného rastu celkovej ceny práce odborného garanta KC/NDC/NSSDR (ďalej aj „OG KC/NDC/NSSDR“), odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR (ďalej aj „OP KC/NDC/NSSDR“) a pracovníka KC/NDC/NSSDR (ďalej aj „P KC/NDC/NSSDR“). Ten určuje, že k 1. januáru príslušného roka bude celková cena práce prepočítaná na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejnenom Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Z uvedeného, normatívne stanoveného mechanizmu vyplýva, že na základe štatistických údajov za rok 2018 bude k 01.01.2019 celková cena práce príslušných zamestnancov (OG KC/NDC/NSSDR, OP KC/NDC/NSSDR a P KC/NDC/NSSDR) zvýšená o 6,4 %.

V nadväznosti na uvedené a na základe bodu 4.2. Zmluvy o spolupráci, ktorú ste s IA MPSVR SR uzatvorili (ďalej len „Zmluva o spolupráci“), si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01.01.2019 bude celková cena práce odborného garanta KC/NDC/NSSDR v sume 1 188,42 €, celková cena práce odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR v sume 1 033,73 € celková cena práce pracovníka KC/NDC/NSSDR v sume 797,79 €. Výška ostatných nákladov na zamestnancov poskytujúcich vybrané sociálne služby krízovej intervencie na komunitnej úrovni (stravné, cestovné, kancelárske potreby, administratíva) zostáva nezmenená.

Z toho pre Vás, ako pre zamestnávateľa, vyplýva, že na základe bodu 4.2. Zmluvy o spolupráci ste od 01.01.2019 povinný upraviť výšku celkovej ceny práce OG KC/NDC/NSSDR, OP KC/NDC/NSSDR a P KC/NDC/NSSDR. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste venovali zvýšenú pozornosť úprave, t. j. navýšeniu výšky hrubej mzdy pri každom zamestnancovi tak, aby jeho celková cena práce dosahovala minimálne predpísanú úroveň (vo výške podľa predchádzajúceho odseku), aktuálnu od 01.01.2019.

Celková výška jednotkovej ceny, ktorá bude od 01.01.2019 za výkon KC/NDC/NSSDR vyplácaná, je 1 263,59 € pri OG KC/NDC/NSSDR, 1 108,90 € pri OP KC/NDC/NSSDR a 872,96 € pri P KC/NDC/NSSDR. Jednotlivé zmeny oproti roku 2018 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pracovná pozícia Rok Celková cena práce Ostatné náklady Jednotková cena
Odborný garant KC/NDC/NSSDR 2018 1 116,94 75,17 1 192,11
2019 1 188,42 75,17 1 263,59
Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR 2018 971,55 75,17 1 046,72
2019 1 033,73 75,17 1 108,90
Pracovník KC/NDC/NSSDR 2018 749,80 75,17 824,97
2019 797,79 75,17 872,96

 

V prípade, že máte k tejto téme akékoľvek otázky, kontaktuje prosím finančných manažérov NP PVSSKIKÚ na nasledujúcich telefónnych číslach 02 2043 1410, 02 2043 1415, 02 2043 1509.